MENU

Regulamin dowożenia i odwożenia dzieci – wrzesień 2013 r.

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 52/2013

Wójta Gminy Kikół

Z dnia 10 września 2013 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkól z terenu Gminy Kikół

oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu i odwozu.

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późni zm.) oraz art. 17 ust. 2, 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz, U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

  1. Ustala się:
    1. Regulamin dowożenia i odwożenia Ucznióów szkół z terenu Gminy Kikół, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
    2. Zakres obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu i odwozu, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
  2. Zobowiązuje się pracownika Urzędu Gminy w Kikole, w którego zakresie jest prowadzenie spraw oświaty do zapoznania dyrektorów szkół oraz pracowników zatrudnionych w celu sprawowania opieki w czasie dowozów z dokumentami wskazanymi w p. 1.
  3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
  4. Zarządzenie wchodzi w mocie z dniem podpisania.

[…]

Regulamin oraz zakres obowiązków dostępne w załączonym pliku.

Pobierz dokument

Regulamin dowożenia i odwożenia dzieci – wrzesień 2013 r. ( PDF)


Skip to content