MENU

Regulamin gminnego konkursu o Irenie Sendlerowej 2018 19

Pliki do pobrania

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O IRENIE SENDLEROWEJ

Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Ireny Sendlerowej. W związku z tym wydarzeniem chcielibyśmy zaprosić uczniów szkół podstawowych Gminy Kikół do udziału w konkursie  wiedzy o życiu tej niezwykłej osoby.

Regulamin konkursu

I. Organizator

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli.

II. Cele konkursu:

 1. Poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o Irenie Sendlerowej i osobach z nią współpracujących.
 2. Ukazanie młodemu pokoleniu Polaków pozytywnych wzorców osobowych.
 3. Budowanie w uczniach postaw otwartości na inność, uwrażliwienie ich na los prześladowanych grup społecznych.
 4. Stwarzanie uczniom możliwości zaprezentowania posiadanej wiedzy.
 5. Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursach.

III. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych z terenu gminy Kikół.

IV. Forma konkursu:

Konkurs będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu Ireny Sendlerowej. Jest jednoetapowy i składał się będzie z pytań testowych jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru oraz zadań otwartych.

V. Zakres wiedzy:

Biografia Ireny Sendlerowej w dostępnych opracowaniach bibliograficznych i internetowych (według załącznika nr 1)

VI. Organizacja konkursu:

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach wiekowych: klasy IV – VI oraz klasy VII –VIII.
 2. Termin konkursu – 23 października 2018 o godz. 9.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Woli.
 3. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5-ro uczniów w każdej kategorii wiekowej.
 4. Wszyscy uczestnicy rozwiązują zadania konkursowe.
 5. Rozwiązanie testu  na 80% uprawnia ucznia do otrzymania oceny cząstkowej „bardzo dobry” z języka polskiego lub historii.
 6. Zwycięzcą zostanie uczestnik, który zdobędzie najwyższą sumę punktów z testu.
 7. W przypadku uzyskania przez uczniów jednakowej punktacji Komisja konkursowa przeprowadzi dogrywkę. Uczestnicy będą ustnie odpowiadać na wylosowane przez siebie pytania.
 8. Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu prac Komisji podczas obchodów Dnia Patrona.
 9. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy, zaś dla nauczycieli i opiekunów  podziękowania.
 10. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.
 11. Warunkiem wzięcia udziału ucznia w konkursie  jest przesłanie zgłoszenia do  20 października 2018 r. na adres e mail Organizatora sekretariat@spwola.eu lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły w Woli na załączonych formularzach (załącznik nr 2) oraz oświadczeń rodziców – opiekunów prawnych ucznia (załącznik nr 3)
 12. Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udzielają organizatorzy:
 • E. Czarnecka tel. 694-740-358
 • M. Kaźmierkiewicz
 • Z. Bogóski tel.

Regulamin Konkursu przesyłamy na adres mailowy Szkół.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Załącznik 1.

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
DO KONKURSU WIEDZY O IRENIE SENDLEROWEJ

 • film Emilii Deleżuch – „Wspomnienia Ireny Sendlerowej” 14min49s / YouTube
 • wypowiedzi Ireny Sendlerowej / YouTube:
  • część 1-„Trudno się nie przejąć, jak do dzieci strzelano” 7 min01s
  • część 2- „ Kto nie widział getta, nie jest w stanie wyobrazić sobie” 5 min53 s
 • film „Obrazy Irena Sendler tank sou” 3 min13s / YouTube
 • prezentacja PPT Irena Sendler Internet / Google
 • monodram „Mur”- Ewa Dąbrowska /You Tube 1 min 13 s
 • film pt. „Łyżeczka życia”
 • film pt. „Karuzela”
 • film pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej”
 • film pt. „Irena Sendlerowa”- wyd. multimedialne
 • film pt. „Historia Ireny Sendlerowej”
 • książka pt. „Dzieci Ireny Sendlerowej” A. Mieszkowska
 • książka pt. „Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej” A. Mieszkowska
 • książka pt. „ Życie w słoiku. Ocalenie Ireny Sendler” J. Mayer
 • całe bogactwo treści dotyczących Ireny Sendlerowej w Internecie

Załącznik 2.

Karta zgłoszenia uczestników
do Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Irenie Sendlerowej

KATEGORIA: klasy IV-VI

L.p. Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły Klasa Imię i nazwisko nauczyciela
1.
2.
3.
4.
5.

Karta zgłoszenia uczestników
do Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Irenie Sendlerowej

KATEGORIA: klasy IV-VI

L.p. Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły Klasa Imię i nazwisko nauczyciela
1.
2.
3.
4.
5.

Załącznik 3.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wola, dnia ………………………………..

(imię i nazwisko rodziców)

………………………………………………

………………………………………………

(adres zamieszkania)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych:

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. Ireny Sendlerowej w Woli danych osobowych, w tym także wizerunku mojego dziecka w celu informacji i promocji szkoły na terenie szkoły i poza nią w związku z Konkursem wiedzy o Irenie Sendlerowej.

 

……………………………………………………………………..

(czytelny podpis rodziców)

 

* Niepotrzebne skreślić

Pobierz dokument

Regulamin gminnego konkursu o Irenie Sendlerowej 2018 19 ( DOC)


Skip to content