MENU

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli

Pliki do pobrania

§1

 1. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 2. Do zadań świetlicy należy:
  1. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych,
  2. pomoc w odrabianiu lekcji,
  3. organizowanie gier i zabaw ruchowych.
  4. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia.
  5. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy.
  6. pomoc w organizowaniu dojazdu uczniów do szkoły.
  7. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.
  8. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

 

§2

 1. Ze świetlicy korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli:
  1. dojeżdżający do szkoły,
  2. którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
  3. inni uczniowie za zgodą wychowawcy świetlicy.
 2. Udział w zajęciach świetlicowych uczniów dojeżdżających jest obowiązkowy.

§3

 1. Do świetlicy przyjmuje się ucznia na wniosek rodziców.
 2. Przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie w oparciu o podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń.
 3. Uczestnictwo ucznia w zajęciach świetlicowych ucznia do nich zakwalifikowanego jest obowiązkowe.

§4

 1. Tygodniowy czas pracy świetlicy wynosi 26 godzin.
 2. Szczegółowy tygodniowy rozkład pracy świetlicy ustalają wychowawcy, za zgodą Dyrektora.
 3. Jednostką zająć w świetlicy jest 60 minut.

§5

 1. W świetlicy są prowadzone zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.

§6

 1. Świetlica pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który zatwierdza Dyrektor szkoły.
 2. Plan pracy świetlicy musi być zgodny z planami pracy i programami wychowawczymi szkoły.
 3. Pracownikami świetlicy są nauczyciele, podlegający Dyrektorowi szkoły.

§7

 1. Wychowawca świetlicy prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.
 2. Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.

§8

 1. Z wyposażenia świetlicy można korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą wychowawcy świetlicy, którego obowiązkiem jest dbałość o jego właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie.
 2. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

§9

 1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek zapoznać uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

 

Opracowała:
M. Wojciechowska

Pobierz dokument

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli ( PDF)


Skip to content