MENU

Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego – zdalne nauczanie – załącznik nr 1

Pliki do pobrania

Regulamin użyczenia Uczniom Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli
sprzętu komputerowego

§ 1.

 1. W Regulaminie określa się kryteria  bezpłatnego użyczenia uczniom sprzętu komputerowego.
 2. Dyrektor Szkoły powołuje 3-osobową Komisję do rozpatrzenia Wniosków.
 3. Możliwość skorzystania z użyczonego sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do  Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli.
 4. Danej rodzinie może być przydzielony tylko jeden sprzęt komputerowy, po złożeniu  i pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku (wg wzoru w załączniku nr 2).
 5. Wypożyczenie sprzętu komputerowego następuje po podpisaniu Umowy użyczenia (wg wzoru w załączniku nr 3).
 6. Negatywne rozpatrzenie Wniosku wstrzymuje realizację bezpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego.

§ 2.

 1. Uprawnionymi do ubiegania się o użyczenie sprzętu komputerowego jest rodzina, która zamieszkuje pod jednym adresem:
  1. posiada  co najmniej  3 dzieci uczących się w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli , lub
  2. posiada  co najmniej  4 dzieci  do 18r. ż., w tym co najmniej  2 uczących się w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli.
 2. Komisja rozpatruje Wnioski rodziców/ opiekunów prawnych uwzględniając w pierwszej kolejności następujące kryteria:
  1. liczbę uczniów objętych systemem obowiązkowej nauki zdalnej – liczba pkt jest równoznaczna z liczbą uczniów  uczących się w naszej Szkole;
  2. dostęp  do Internetu– 2 pkt
 3. Jeżeli liczba wniosków przekroczy liczbę sprzętu komputerowego którymi Szkoła dysponuje, przy ich podziale uwzględniane będą:
  1. liczba dzieci w rodzinie będących uczniami klas  VII-VIII oraz IV-VI,
  2. dotychczasowa frekwencja  i ocena zachowania na zajęciach lekcyjnych przed zdalną nauką.
 4. Jeżeli liczba wniosków będzie mniejsza niż liczba sprzętu komputerowego, Komisja w porozumieniu z wychowawcami  dokona wyboru ucznia.

§ 3.

 1. Warunkiem koniecznym do zastosowania niniejszego Regulaminu jest złożenie, poprawnie wypełnionego przez rodzica /opiekuna prawnego Wniosku w przypadku zdalnego lub hybrydowego nauczania, w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie.
 2. Wniosek należy składać bezpośrednio do Sekretariatu Szkoły.
 3. Złożenie Wniosku nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy użyczenia.
 4. Wnioski zostaną rozpatrywane przez Komisję w momencie wprowadzenia nauczania hybrydowego lub zdalnego.
 5. Z przebiegu prac Komisji zostaje sporządzony Protokół.
 6. Rodziny zakwalifikowane do użyczenia sprzętu komputerowego, zostaną o tym  powiadomione telefoniczne.
 7. Podjęte przez Komisję decyzje wyboru rodziny do użyczenia sprzętu komputerowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 4.

Warunkiem rozpatrzenia Wniosków będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we Wniosku.  Po zakończeniu weryfikacji Wniosków, zawarte w nich dane  nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu.

§ 5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 września 2020 r.

 

Dyrektor Szkoły:

Elżbieta Kiełkowska

Pobierz dokument

Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego – zdalne nauczanie – załącznik nr 1 ( DOC)


Skip to content