MENU

RODO – Klauzula Informacyjna – Wizerunek pracownika

Pliki do pobrania

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku pracownika za pośrednictwem stron internetowych, gazetek szkolnych, itd.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli , Wola 71a, 87-620 Kikół , e-mail: sekretariat@spwola.eu , telefon: 54 289-44-84
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę, z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl ,
 3. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu publikacji tego wizerunku na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej urzędu Gminy związanej z gminną edukacją, na tablicach ściennych, w gazetce i kronice szkolnej, folderach o szkole – w celu informacji i promocji szkoły.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę w każdej chwili można wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku w Internecie/gazetce szkolnej/ galerii, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 9. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
 10. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 11. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Pobierz dokument

RODO – Klauzula Informacyjna – Wizerunek pracownika ( PDF)


Skip to content