MENU

Samorząd Uczniowski

Opiekun

Iwona Kwaśniewska

Celem działania SU jest:

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań SU należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych.

Skład samorządu – rok szkolny 2023/24

Przewodniczący

Igor Strzałkowski

Z-ca przewodniczącego

Monika Manerowska

Skarbnik

Alicja Wenderlich

Skład samorządu – rok szkolny 2022/23

Przewodnicząca

Oliwia Krakowska

Z-ca przewodniczącego

Agata Jabłońska

Skarbnik

Amelia Dondalska

Zuzanna Słumska

Skład samorządu – rok szkolny 2021/22

Przewodnicząca

Oliwia Krakowska

Z-ca przewodniczącego

Emilia Daniecka

Skarbnik

Agata Jabłońska

Skład samorządu – rok szkolny 2020/21

Przewodnicząca

Helena Dobrowolna

Z-ca przewodniczącego

Jakub Bożejewicz

Skarbnik

Kacper Zalewski

 

Skip to content