MENU

Standardy Ochrony Małoletnich

Aktualności

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. pod poz. 1606), zwana powszechnie „ustawą Kamilkową” wprowadza m.in. zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniami przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, tym samym zobowiązuje pracodawców do opracowania i wdrożenia „Standardów ochrony małoletnich”.

Przez osobę małoletnią należy rozumieć każdą osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, co oznacza, że ten obowiązek dotyczy wszystkich placówek oświatowych opiekuńczych. Obowiązkowi podlegają także organizatorzy działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w placówce, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego (dziecka, ucznia, wychowanka). Określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

Skip to content