MENU

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022

Pliki do pobrania

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli Rok

szkolny 2021/2022

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły:

 • Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz U 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.),
 • Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.,
 • Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz U 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.),
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
 • Ustawę z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , nowelizacja z dnia 25 marca 2016.
 • Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Ustawę z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Artykuł 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
 • Ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(Dz. U. z 2020 r. poz. 1356)
 • „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19.
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
 • Statut Szkoły.

SPIS TREŚCI

 1. Wprowadzenie
  1. Czynniki ryzyka:
   1. Sfera psychologiczna
   2. Sfera rodzinna
   3. Sfera społeczna
   4. Sfera szkolna
  2. Czynniki chroniące
 2. Charakterystyka środowiska szkolnego
 3. Priorytety społeczności szkolnej
 4. Sylwetka absolwenta szkoły
 5. Cele ogólne programu
 6. Cele szczegółowe:
 7. Plan działań wychowawczo- profilaktycznych w oddziale przedszkolnym
  1. Zabawa i wypoczynek w poczuciu bezpieczeństwa
  2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i indywidualności
  3. Rozwijanie potrzeby tworzenia relacji osobistych i uczestniczenia w grupie
  4. Dbałość o rozwój zdrowia, w tym psychicznego
  5. Budowanie zainteresowań dziecka oraz poznawanie kultury regionalnej oraz innych kultur
  6. Pomoc dzieciom rozwijających się w nieharmonijny sposób
 8. Plan działań wychowawczo- profilaktycznych klas I-III
  1. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom
  2. Aktywny udział w życiu kulturalnym, szkoły, śrowiska lokalnego oraz kraju
  3. Rozwjanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych
  4. Wzmacnanianie poczucia własnej wartości
  5. Propagowanie zdrowego stylu życia
  6. Pomoc dzieciom rozwijającym się w nieharmonijny sposób
  7. Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 9. Zadania wychowawczo – profilaktyczne i osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie klas IV – VIII
  1. Poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka
  2. Poszanowanie wspólnego dobra
  3. Wrażliwość i odróżnianie dobra od zła
  4. Komunikatywność i umiejętność słuchania
  5. Samodzielność w pełnieniu ról społeczncyh
  6. Poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości
  7. Umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań
  8. Dbałość o swoje zdrowie
  9. Bezpieczeństwo, zachowania ryzykowne
  10. Niepowodzenia w szkole, zapobieganie dyskryminacji

 


 

Pełen tekst programu dostępny w załączonym pliku do pobrania

Pobierz dokument

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022 ( PDF)


Skip to content