MENU

RODO – Klauzula Informacyjna – Monitoring

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna dot. Monitoringu

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli, Wola 71a, 87-620 Kikół , e-mail: sekretariat@spwola.eu , telefon: 54 289-44-84
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na obszarze monitorowanym (teren wokół budynku, wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne)
  4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej
  5. Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe
  6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 7 dni.
  7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych
  8. Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w sekretariacie szkoły.
  9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Pobierz dokument

RODO – Klauzula Informacyjna – Monitoring ( PDF)


Skip to content